Personuppgiftsansvarig

NuNames.SE och ManuFrog Webbhotell AB är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter vi samlar in från våra kunder.
Ändamålet för vilka personuppgifter som hanteras av NuNames.SE och ManuFrog Webbhotell AB är att kunna leverera tjänster och produkter som beställts av NuNames.SE och ManuFrog Webbhotell AB’s kunder.

Uppgifter som samlas in

NuNames.SE och ManuFrog Webbhotell AB behandlar uppgifter om kundens namn, postadress, telefonnummer, epostadresser samt motsvarande uppgifter som behövs för kontakt med kunden.
Även personnummer eller organisationsnummer om kunden beställt registrering eller flytt av toppdomänerna .SE och .NU.
IP-nummer hanteras också för att förhindra missbruk av tjänsten och andra uppgifter som kan behövas för att fullfölja registrering av tjänster eller produkter som kunden beställt.

Personuppgifter lämnas till NuNames.SE och ManuFrog Webbhotell AB vid beställning av tjänst eller produkt på vår hemsida. De lagras sedan i vårt kundsystem på våra servrar och skickas endast vidare till de leverantörer som kräver dessa för att registrera ett domännamn.
När man ej längre är kund hos oss raderas uppgifterna direkt och sparas endast i backup enligt nedan

Rätt till radering/information/ändring

Kunden har rätt att få sina personuppgifter raderade, få ett registerutdrag eller ändra sina personuppgifter utan några avgifter. Kunden kontaktar oss via epost för att begära detta.

Undantaget är personuppgifter på fakturor som måste lagras för Skatteverket i 7 år.

Backup

Backup utförs på system innehållandes personuppgifter om våra kunder och på alla tjänster där backup ingår. Backuper sparas max 1 månad utom de underlag som måste lagras för Skatteverket i 7 år.

Säkerhet

Alla våra system använder krypteringsnycklar och lösenord där bara den som behöver tillgång till personuppgifter om våra kunder får tillgång till dessa.
All kommunikation är krypterad där personuppgifter hanteras.
Lagringsmedia som byts ut sparas i maximalt 1 månad därefter raderas datan.

Säkerheten är hög till serverhallarna, endast personer med rätt tillstånd kommer förbi säkerhetsvakterna som finns där dygnet runt.

Överföring av personuppgifter utanför EU

För de servrar NuNames.SE och ManuFrog Webbhotell AB har placerade i USA gäller EU-US Pivacy Shield (imy) / EU-US Privacy Shield (EU’s beslut). Mer info om detta finns här: DPF
Datacentret i USA (Hostdime) finns med  i EU-US Privacy Shield vilket Ni kan se här: Privacy Shield Framework och här: DPF

Och för de servrar NuNames.SE och ManuFrog Webbhotell AB har placerade i UK gäller avtalet från 2021: EU/Brexit

Personuppgiftsbiträde

Kontoinnehavaren är personuppgiftsansvarig och NuNames.SE och ManuFrog Webbhotell AB dess personuppgiftsbiträde vad gäller samtliga eventuella personuppgifter som Kontoinnehavaren samlar in och lagrar på NuNames.SE och ManuFrog Webbhotell AB’s servrar.
Kontoinnehavaren ska säkerställa att alla åtgärder som krävs har vidtagits (och kommer att vidtas på löpande basis när så krävs) för att säkerställa att NuNames.SE och ManuFrog Webbhotell AB’s eventuella behandling av sådana personuppgifter sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning, innefattande Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 (”GDPR”).

Om Kontoinnehavaren bedömer eller önskat att Kontoinnehavaren och NuNames.SE och ManuFrog Webbhotell AB ska ingå ett personuppgiftsbiträdesavtal är Kontoinnehavaren och NuNames.SE och ManuFrog Webbhotell AB överens om att NuNames.SE och ManuFrog Webbhotell AB’s Personuppgiftsbiträdesavtal ska användas. Nunames och ManuFrog Webbhotell AB’s Personuppgiftsbiträdesavtal finns tillgängligt i Nunames Kundavdelning (Support -Nedladdningar).
Kontoinnehavaren ska under detta Avtals giltighetstid och därefter hålla NuNames.SE och ManuFrog Webbhotell AB skadelös från alla former av skador och förluster som NuNames.SE och ManuFrog Webbhotell AB lider som en följd av Kontoinnehavarens bristande fullgörande av sina skyldigheter.

Domänerna/sidorna manufrog.com och nunames.se är placerade på en server i Nederländerna.