1. Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kund, NuNames.SE och ManuFrog Webbhotell AB med avseende domännamn och konton med benämningen ”Lite”, ”LiteXtra”, ”Standard”, ”UK Standard”, ”NL Standard”, ”Power”, ”UK Power”, ”NL Power”, ”PowerXtra”, ”UK PowerXtra”, ”NL PowerXtra”, ”Dubbel-Power”, ”Trippel-Power” , ”MiniPRO”, ”UK MiniPRO”, ”MedelPRO”, ”UK MedelPRO”, ”MaxiPRO”, ”UK MaxiPRO” och till dom tillhörande tjänster.

2. Fri support på kontot under abonnemangstiden. Support sker via e-post, sms, forum och information på NuNames.SE och ManuFrog Webbhotell AB’s hemsidor.

3. Avtalstiden löper årsvis eller månadsvis, och kan sägas upp när som helst. Uppsägning skall ske skriftligt via e-post.

4. Återbetalning av erlagd avgift göres endast i de fall då uppsägningen grundas på förändringar i kontots tjänster, villkor eller allvarliga driftstörningar för vilka NuNames.SE eller ManuFrog Webbhotell AB ansvarar. Detta gäller Ej domännamn. Se punkt 5.

5. Ingen återbetalning görs för domännamn. Domännamn kan ej återlämnas, har man registrerat ett domännamn är det registrerat i minst 1 år.

5 a) Domännamn förnyas ej automatiskt vilket innebär att kunden måste betala fakturan för kommande år så betalningen är ManuFrog Webbhotell AB ( NuNames.SE ) tillhanda senast på förfallodagen för att inte domännamnet ska avregistreras. Om förfallodagen passeras och domännamnet avregistreras eller hamnar i en så kallad redemption period kan det endast återfås mot en kostnad på minst $250 (US Dollars).

6. NuNames.SE och ManuFrog Webbhotell AB äger rätt att säga upp avtalet om kund brutit mot någon av punkterna i avtalet.

7. Avgifterna för kontot utgår i form av förskottsbetalning via Faktura (Bankgiro/Plusgiro), Payson eller PayPal efter 1:a månaden som är avgiftsfri. Den avgiftsfria 1:a månaden gäller endast nya kundkonton 1 (en) gång per konto och kund.

Fakturor skickas endast ut via epost, men kan även läsas och betalas i Kundavdelningen.

8. Kund som underlåter att betala kommer stängas ute från sitt konto och index sidan på det kontot byts ut till en suspenderings sida från NuNames.SE eller ManuFrog Webbhotell AB . När kontot varit suspenderat i 5 veckor kommer det raderas från servern.

9. NuNames.SE eller ManuFrog Webbhotell AB utövar som standard ingen kontinuerlig kontroll över information eller material som finns på NuNames.SE eller ManuFrog Webbhotell AB’s servrar. Det sker endast vid misstanke av brott, missbruk av tjänst, misstanke om intrång av obehörig eller om kund själv begärt detta.

10. NuNames.SE eller ManuFrog Webbhotell AB är ej ansvarigt eller skadeståndsskyldigt för direkta eller indirekta skador och ekonomiska förluster på grund av fel, fördröjningar, ofullkomligheter eller händelser.

11. NuNames.SE eller ManuFrog Webbhotell AB är ej heller skadeståndsskyldigt om någon gör intrång på NuNames.SE eller ManuFrog Webbhotell AB’s datorresurser och skaffar sig tillgång till, eller förstör eller förvanskar information.

12. Då kontot upphört genom uppsägning, omdirigerar NuNames.SE ej inkommande e-post.

13. Om ett konto förbrukar mer än 15% av serverns resurser äger NuNames.SE eller ManuFrog Webbhotell AB rätt att suspendera kontot. Ägaren kommer kontaktas för att gemensamt lösa problemet så kontot åter kan aktiveras, eller flyttas till en annan server.

14. Personuppgiftshantering: NuNames.SE och ManuFrog Webbhotell AB följer PUL men från 25 maj 2018 följer vi GDPR.
NuNames.SE och ManuFrog Webbhotell AB är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter vi samlar in från våra kunder (Kontoinnehavare).
Ändamålet för vilka personuppgifter som hanteras av NuNames.SE och ManuFrog Webbhotell AB är att kunna leverera tjänster och produkter som beställts av NuNames.SE och ManuFrog Webbhotell AB’s kunder.
NuNames.SE och ManuFrog Webbhotell AB behandlar uppgifter om kundens namn, postadress, telefonnummer, epostadresser samt motsvarande uppgifter som behövs för kontakt med kunden.
Även personnummer eller organisationsnummer om kunden beställt registrering eller flytt av toppdomänerna .SE och .NU.
IP-nummer hanteras också för att förhindra missbruk av tjänsten och andra uppgifter som kan behövas för att fullfölja registrering av tjänster eller produkter som kunden beställt.

Backup utförs på system innehållandes personuppgifter om våra kunder och på alla tjänster där backup ingår. Backuper sparas max 1 månad utom de underlag som måste lagras för Skatteverket i 7 år.

Personuppgifter lämnas till NuNames.SE eller ManuFrog Webbhotell AB vid beställning av tjänst eller produkt på vår hemsida. De lagras sedan i vårt kundsystem på våra servrar och skickas endast vidare till de leverantörer som kräver dessa för att registrera ett domännamn.
När man ej längre är kund hos oss raderas uppgifterna direkt och sparas endast i backup enligt ovan.

Alla våra system använder krypteringsnycklar och lösenord där bara den som behöver tillgång till personuppgifter om våra kunder får tillgång till dessa.
All kommunikation är krypterad där personuppgifter hanteras.
Lagringsmedia som byts ut sparas i maximalt 1 månad därefter raderas datan.

Kontoinnehavaren är personuppgiftsansvarig och NuNames.SE och ManuFrog Webbhotell AB dess personuppgiftsbiträde vad gäller samtliga eventuella personuppgifter som Kontoinnehavaren samlar in och lagrar på NuNames.SE eller ManuFrog Webbhotell AB’s servrar.
Kontoinnehavaren ska säkerställa att alla åtgärder som krävs har vidtagits (och kommer att vidtas på löpande basis när så krävs) för att säkerställa att NuNames.SE och ManuFrog Webbhotell AB eventuella behandling av sådana personuppgifter sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning, innefattande Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 (”GDPR”).

Om Kontoinnehavaren bedömer eller önskat att Kontoinnehavaren och NuNames.SE ska ingå ett personuppgiftsbiträdesavtal är Kontoinnehavaren och NuNames.SE och ManuFrog Webbhotell AB överens om att NuNames.SE och ManuFrog Webbhotell AB’s Personuppgiftsbiträdesavtal ska användas. NuNames.SE/ ManuFrog Webbhotell AB’s Personuppgiftsbiträdesavtal finns tillgängligt i NuNames.SE Kundavdelning (Support -Nedladdningar).
Kontoinnehavaren ska under detta Avtals giltighetstid och därefter hålla NuNames.SE och ManuFrog Webbhotell AB skadelös från alla former av skador och förluster som NuNames.SE och ManuFrog Webbhotell AB lider som en följd av Kontoinnehavarens bristande fullgörande av sina skyldigheter.

15. Kontoinnehavaren förbinder sig att följa svensk, amerikansk, engelsk och internationell lagstiftning, detta gäller även länkade objekt som strider mot dessa. Kund skall även följa andra regleringar som kan vara villkor för utnyttjande av hela eller delar av trafikmöjligheterna på Internet.

16. Kontoinnehavaren förbinder sig att inte göra obehörigt intrång i de datorresurser som är kopplade till Internet i dess helhet och ej heller hos NuNames.SE.

17. Kontoinnehavaren ansvarar för allt handlande denne utför via sitt konto i form av korrespondens och spam med E-post etc.

18. Kontoinnehavaren ansvarar även för all information denne publicerar på sina hemsidor.

19. Det är inte tillåtet att ha/driva IRC eller IRC Bots på NuNames.SE eller ManuFrog Webbhotell AB’s servrar. Chat rum är dock tillåtet, om det inte överbelastar servern. Alla former av proxy filer får inte finnas på servrarna. Detta innebär att man inte får använda sitt konto till en fildelarserver eller erbjuda nedtankning av olaglig mjukvara, programvaror m.m. Egna script eller programvara är tillåten att erbjuda besökare att nedladda – dock i mindre skala.

20. Upphovsrättskyddade filer såsom musik eller video/film filer i tex. formaten mp3, mpeg, mpg med flera, får inte finnas på servrarna. Länkar till sådant material är inte tillåtet heller.(Dock är egna verk/alster tillåtna i tex. formaten mp3, mpeg m.fl)

21. BitTorrent Trackers är ej tillåtet att använda på servrarna – undtantag i mycket liten skala med lagligt material – Dock måste NuNames.SE eller ManuFrog Webbhotell AB alltid kontaktas först.

22. NuNames.SE och ManuFrog Webbhotell AB har tillåtelse att göra kontroller av informationen på våra kunders lagringsutrymme. Om en användare bryter mot avtalet, förbehåller vi oss rätten att blockera den information som anses olämplig. Är överträdelsen grov kan kontoinnehavaren avstängas helt eller delvis från fortsatt nyttjande.

23. Pornografiskt material är ej tillåtet på servern, erotiskt material är däremot tillåtet – men skall ej kunna nås av underåriga besökare. Eftersom gränsen mellan pornografi och erotik är svårbedömt, förbehåller vi oss rätten att avgöra till vilken gren materialet tillhör. Innan publicering sker skall vi kontaktas via e-post.

24. Kontot med kontotyp ”Lite” , ”LiteXtra”, ”Standard”, ”UK Standard”, ”Power”, ”UK Power”, ”PowerXtra”, ”UK PowerXtra”, ”Dubbel-Power” , ”Trippel-Power” , ”MiniPRO”, ”UK MiniPRO”, ”MedelPRO”, ”UK MedelPRO”, ”MaxiPRO” och ”UK MaxiPRO” innebär att kontoinnehavaren har möjlighet att publicera och tillhanda material på Internet via www eller FTP, underhåll och skötsel av materialet utförs av kund via FTP eller CPANEL.

25. Force majeure – NuNames.SE och ManuFrog Webbhotell AB skall vara befriat från skadestånd och andra påföljder om fullgörelsen av avtalet hindras eller försvåras av någon omständighet, såsom t.ex. krig, myndighetsingripande, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna tillstånd, olyckshändelser, ogynnsamma transport eller väderleksförhållanden eller uteblivna leveranser från underleverantörer som NuNames.SE och ManuFrog Webbhotell AB skäligen inte kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder för NuNames.SE och ManuFrog Webbhotell AB inte heller kunnat undvika eller övervinna.

26. Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras i svensk domstol enligt svensk rätt.